Obchodní podmínky

Registrací na webové stránce www.obycej.cz potvrzujete, že jste se seznámili s těmito podmínkami, souhlasíte s nimi a zavzujete se, že je budete dodržovat.

Obyčej je internetovým serverem, který zprostředkovává prodej a nákup starožitného, restaurovaného, recyklovaného, repasovaného a nového rukodělného nábytku a bytových doplňků s vlastní přidanou uměleckou hodnotou a dále nábytku určeného k renovaci mezi prodávajícím a kupujícím. Provozovatel serveru Obyčej (dále také jen "Obyčej") však zdůrazňuje, že není prodávajícím zboží, ani jeho kupujícím, nijak za zboží neodpovídá a není účastníkem případných reklamací či sporů mezi kupujícím a prodávajícím. Provozovatel serveru však poskytne maximální možnou součinnost k předcházení a odstranění všech sporů. Obyčej dále nezodpovídá za identitu registrovaného uživatele.

Registrace, vystavení zboží i nákup na Obyčeji je zcela zdarma.

Prodávající je povinen uhradit provozovateli serveru Obyčej za zprostředkování prodeje jednou měsíčně na základě výpisu v sekci Přehled faktur provizi ve výši 8 % ceny zboží, jehož prodej byl provozovatelem serveru Obyčej zprostředkován. Tato povinnost vzniká prodávajícímu tím, že potvrdí objednávku kupujícího. V případě, že koupě zboží nakonec neproběhne, například proto, že kupující neuhradí cenu zboží (a prodávající tedy zboží ani neodešle) může prodávající zažádat o slevu z provizí v některém z dalších měsíců.
Obsah jednotlivých nabídek, popisy zboží, fotografie zboží, informace o uživatelích i obsah komunitní části serveru je tvořen výhradně registrovanými uživateli. Provozovatel se na nich tudíž nijak nepodílí a neodpovídá za ně. Pokud se provozovatel, či jím pověřená osoba, jakkoliv vyjádří (např. v komunitní části serveru), jde o neoficiální vyjádření, které nemá žádnou právní relevanci.

Uživatelé serveru Obyčej jsou povinni dodržovat tuto smlouvu a české platné právní předpisy.

Plný text smlouvy

Obyčej, s.r.o.
Jeřábkova 641/9
664 44 Ořechov
Česká republika

IČ: 02996430


(dále jen "provozovatel") na straně jedné

a

registrovaný uživatel

uzavírají registrací na internetovém serveru Obyčej tuto smlouvu, kdy provozovatel umožňuje registrovanému uživateli používat server Obyčej za účelem zprostředkování koupě či prodeje vlastního starožitného, restaurovaného, recyklovaného, repasovaného, nového rukodělného nábytku a bytových doplňků s vlastní přidanou uměleckou hodnotou a dále nábytku určeného k renovaci a zboží tomuto tématu příbuzné, a to za dále stanovenou provizi a dalších podmínek.

I. Registrace

Každá plně svéprávná fyzická osoba a právnická osoba se může účastnit obchodních aktivit na serveru Obyčej, a to za podmínky provedení bezplatné registrace. Z obchodních aktivit jsou však vyloučeny osoby, jejichž registrace byla provozovatelem zrušena. Podmínkou je dále souhlas s touto smlouvou.
Na užívání serveru Obyčej a uzavření smlouvy není právní nárok. Registrace může být ze strany provozovatele jednostranně odmítnuta, provozovatel může jednostranně odstoupit od smlouvy či omezit některé poskytované služby, a to i pro konkrétního uživatele.

K těmto zásahům není třeba odůvodnění.

Uživatel, který je fyzickou osobou (nebo zástupcem společnosti ve smyslu § 2716 občanského zákoníku), je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, bydliště (stálé, či přechodné), e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo. Uživatel, který je právnickou osobou, uvede svou obchodní firmu či název, IČ, DIČ (pokud bylo přiděleno), sídlo, e-mailovou adresu, číslo bankovního účtu, jméno a příjmení osoby, které za něj jedná, uživatelské jméno a heslo. Uživatel je povinen provozovatele serveru Obyčej informovat o změně kteréhokoliv z těchto údajů (opravou těchto údajů v sekci Upravit profil) a udržovat tyto údaje aktuální. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze po ukončení činnosti na serveru Obyčej (zrušení registrace).

Z důvodu zaslání zboží, uplatnění práva z odpovědnosti za vady, či v případě sporu mezi kupujícím a prodávajícím je provozovatel oprávněn poskytnout prodávajícímu či kupujícímu nezbytné výše uvedené údaje o druhé straně kupní smlouvy.

Každý uživatel může mít zřízený pouze jeden účet.

Registrace se ověřuje pomocí automaticky zasílaného e-mailového potvrzení. Registrace, které nejsou takto potvrzeny, jsou nefunkční a neplatné. Potvrzením registrace nabývá tato smlouva mezi uživatelem a serverem Obyčej účinnosti.

Registrace je vázána na konkrétní osobu a je zakázáno převádět registraci uživatele na jinou osobu bez souhlasu provozovatele.

II. Koupě

Kupující vybírá zboží vystavené na internetových stránkách Obyčej, jehož prodávajícími jsou registrovaní uživatelé, nikoliv provozovatel sám. Provozovatel nijak neodpovídá za doručení zboží, právní či faktické vady zboží, či jakoukoliv jinou část právního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím.

Kupující bere na vědomí, že jeden nákup (resp. jeden nákupní košík) může obsahovat zboží pocházející od více prodávajících. To může mít vliv na potvrzení kupní smlouvy, náklady na dopravu apod. Nákup pak nemusí být potvrzen jako celek (ve všech položkách). Celková cena zboží s náklady na dopravu se vždy zobrazí před ukončením objednávky.

Přijetí objednávky prodávajícím je pouze nabídkou (ofertou) k uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího (akceptací) a zboží bude prodávajícím zasláno teprve po úhradě kupní ceny.

Prodávající je oprávněn si sám zvolit, zda akceptuje celou objednávku, nebo objednávku zcela zamítne. Kupní smlouva je uzavřena pouze k akceptované části objednávky, ve vztahu k níž také vzniká povinnost kupujícího hradit prodávajícímu kupní cenu.

Kupujícímu nevzniknou v souvislosti se zprostředkováním prodeje na serveru Obyčej žádné náklady. Kupující hradí pouze kupní cenu zboží a náklady na dopravu, a to přímo prodávajícímu dle jeho platebních podmínek.

III. Prodej

III. 1. Kategorie zboží

Server Obyčej je primárně určen k prodeji starožitného, restaurovaného, recyklovaného, repasovaného, nového rukodělného nábytku a bytových doplňků s vlastní přidanou uměleckou hodnotou a nábytku určeného k renovaci. Prodávající je povinen zařadit zboží do odpovídající kategorie a to podle těchto kritérií:
Do kategorie nový nábytek a bytové doplňky se řadí zboží tvořené samotným prodávajícím (nebo společností ve smyslu § 2716 občanského zákoníku), které svým charakterem odpovídá tvůrčí rukodělné nebo umělecké práci s vysokou mírou vlastní kreativity autora. Zboží, vyráběné z prefabrikovaných komponentů je možné do této kategorie zařadit pouze tehdy, pokud na jeho finální podobě má převážný podíl vlastní kreativita autora. Není tedy možné použít předem specifikované sady určené pouze ke kompletaci, případně prodávat prefabrikáty opatřené základními komponenty k tomu určenými. Kreativní prací se nerozumí základní rukodělné práce (např. jednoduché kusy nábytku bez umělecké invence apod.) Prodávání nábytku a bytových doplňků bez vlastní přidané umělecké hodnoty patří pouze do kategorie Nábytek a bytové doplňky určené k renovaci a není povoleno ho prodávat v ostatních kategoriích. Rukodělným zbožím se rozumí takové zboží, které není sériově vyráběno v rámci velkovýroby.
Do kategorie recyklovaný nábytek a bytové doplňky se řadí použité zboží, do kterého autor vnesl kreativní činností vlastní invenci.
O tom, že nábytek a doplňky jsou již použité a kreativně pozměněné musí být vyrozuměn potenciální kupující z popisu zboží, není dostatečné pouhé zařazení do této kategorie. Míra kreativní invence či uměleckého zhodnocení musí být větší než malá.
Do kategorie restaurovaný nábytek a bytové doplňky se řadí takové zboží, kterému je navráceno jeho původní určení a vzhled, zboží obnovené, opravené a opět nabídnuté k dalšímu používání. Zboží musí být jak originální, tak i opravené nebo renovované (do původního stavu, nesmí být změněn vzhled či charakter zboží). Zboží opravené či upravené tak, že je změněn původní vzhled či charakter zboží, nemůže být označováno jako restaurované. Takové zboží je definováno jako repasované, případně recyklované a patří do jiných kategorií.
Do kategorie repasovaný nábytek a bytové doplňky se řadí takové zboží, které je opravené či upravené tak, že je změněn původní vzhled či charakter zboží (např. potisky, jiné nepůvodní části, jiné použití apod.).
Do kategorie retro nábytek a bytové doplňky se řadí zboží, které se už nevyrábí a je vyrobeno mezi lety 1900 - 1980. Toto zboží nemusí být ručně vyráběno. Zboží musí být jak originální, tak i nepoškozené s nízkou mírou opotřebení (nesmí být změněn vzhled či charakter zboží). Zboží opravené či upravené tak, že je změněn původní vzhled či charakter zboží, nemůže být označováno jako retro. Takové zboží je definováno jako repasované, případně recyklované a patří do jiných kategorií.
Do kategorie starožitný nábytek a bytové doplňky se řadí zboží s umělecko-historickou hodnotou, které se už delší dobu nevyrábí, je tedy poměrně vzácné a je vyrobeno před rokem 1900. Toto zboží nemusí být ručně vyráběno. Zboží musí být jak originální, tak i nepoškozené s nízkou mírou opotřebení (nesmí být změněn vzhled či charakter zboží). Zboží opravené či upravené tak, že je změněn původní vzhled či charakter zboží, nemůže být označováno jako starožitné. Takové zboží je definováno jako repasované, případně recyklované a patří do jiných kategorií.
Do kategorie industriální nábytek a bytové doplňky se řadí takové zboží, které vzniká převážně použitím starých kovových součástí z bývalých továrních nebo zemědělských strojů a je inspirován architektonickými prvky průmyslových a dopravních staveb. Jde o hrubě opracovaný nábytek využívající materiály jako cihla, dřevo, kov a beton.
Do kategorie nábytek a bytové doplňky určené k renovaci se řadí takové zboží, které je výrazně opotřebené nebo poškozené, určené k další kreativní činnosti a je tedy základem k dalším rukodělným pracím. Zboží určené k prodeji musí být vyrobeno před rokem 1990.

Zboží, které nesplňuje podmínky zařazení do konkrétní kategorie, bude přeřazeno administrátory Obyčeje do uživatelské kategorie "nedostupné". Takto vyřazené zboží není možné bez změny či úpravy zařadit zpět do prodeje.

III. 2. Definice prodávajícího

Prodávajícím se rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba, která prostřednictvím serveru Obyčej nabízí k přímému prodeji zboží.

V případě, že zboží prodává skupina tvůrců, tvořících pod jednou značkou (tvořících tedy společnost ve smyslu § 2716 občanského zákoníku) musí být tato skupina zastoupená jednou osobou, pod jediným uživatelským účtem. Informace, že zboží je prodáváno skupinou tvůrců, musí být uvedena v profilu prodávajícího (např.: "Skupina pěti kreativních lidí, kteří si říkají Skuhrající kobry, pro Vás vytvořila… "). Všichni členové skupiny tvůrců musí vědomě souhlasit se zastoupením a zástupce prodejem společných děl na Obyčeji pověřit. Všichni členové skupiny tvůrců mohou nabízet konkrétní zboží jen a pouze pod jedním zástupným uživatelským účtem (není možné, aby stejné zboží jednoho nebo více členů nabízel jiný prodávající). Prodávající, který skupinu tvůrců zastupuje, je povinen na požádání administrátora Obyčeje předat kontaktní informace na další členy skupiny z důvodu ověření pravidel. Osoba zastupující skupinu tvůrců, která je uvedena v osobních a fakturačních kontaktech profilu je osobou odpovědnou za prodej z hlediska zákona a této smlouvy.
Z práv a povinností vyplývajících z této smlouvy jsou všichni tvůrci zavázáni společně a nerozdílně.

III. 3. Pravidla při umisťování zboží

Uveřejňovat v nabídkách lze pouze konkrétní zboží určené k prodeji. Je tak vyloučeno vystavovat zboží, které je neprodejné.

Prodávající vystavuje zboží prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést všechny položky, označené provozovatelem za povinné a zařadit zboží do kategorie, která nejlépe odpovídá povaze zboží.

Nabízené zboží, jeho zobrazení a popis musí plně a co nejvěrněji popisovat skutečnost. Prodávající je povinen poskytnout u zboží takový popis, který je způsobilý dostatečně informovat kupujícího o povaze a vlastnostech zboží.
Provozovatel je oprávněn odstranit nabídku zboží, změnit popis či jiné parametry nabídky zboží, a to i bez udání důvodu.

IV. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím

O skutečnosti, že některý z registrovaných uživatelů učinil nabídku k uzavření kupní smlouvy na konkrétní zboží, informuje provozovatel prodávajícího formou elektronické pošty, a dále pak výpisem v sekci Objednávky.

Prodávající může akceptovat celou objednávku, či objednávku zcela odmítnout. Toto se provádí pomocí označování položek, ohledně kterých chce prodávající kupní smlouvu uzavřít.

Přijetím objednávky uzavírají obě smluvní strany (kupující a prodávající) kupní smlouvu dle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, v účinném znění.

Bez zbytečného odkladu (pokud není domluveno mezi prodávajícím a kupujícím jinak) po potvrzení objednávky a zaplacení kupní ceny je povinen prodávající odeslat zboží kupujícímu. Pro účely přepravy je povinen zboží opatřit takovým obalem, který je vyhovující povaze zboží a zajistí jeho dostatečnou ochranu během přepravy.

V. Kupní cena

Veškeré prodávajícími uváděné ceny jsou cenami včetně DPH, pokud je prodávající plátcem DPH.
Pomocí serveru Obyčej musí být proveden celý proces uzavírání kupní smlouvy, včetně hrazení plné kupní ceny. Je zakázáno prodávat zboží pouze na zálohu, ledaže by doplatek kupní ceny byl hrazen prostřednictvím serveru Obyčej.

Kupní cena požadovaná v nabídce musí být přiměřená povaze, kvalitě, zpracování a dalším vlastnostem zboží, stejně tak jako předpokládaným nákladům na přepravu zboží. Kupní cena nesmí být zjevně nepřiměřená, takovéto nabídky je oprávněn provozovatel přezkoumat a případně i odstranit.

VI. Provize

Server Obyčej účtuje pouze provizi za zprostředkování uskutečněného prodeje. Provizi za zprostředkování je povinen prodávající zaplatit provozovateli po potvrzení objednávky na základě měsíčního vyúčtování. Provozovatel vystavuje prodávajícímu daňový doklad automaticky formou elektronické faktury k vytištění. O souhrnné provizi z prodeje za kalendářní měsíc je prodávající dále informován e-mailem a v sekci Přehled faktur.

Splatnost provizí je vždy uvedena na vydané faktuře (za den zaplacení se považuje den připsání částky na účet provozovatele), platby po splatnosti mohou být navýšeny o zákonné příslušenství. Platby přijímá provozovatel pouze bezhotovostně převodem na účet/účty uvedený na faktuře.

Pokud kupující zboží nezaplatí (a nebude tedy ani prodávajícím odesláno), je prodávající povinen tuto skutečnost nahlásit a již uhrazená provize může být kompenzována formou slevy v dalším měsíci, a to na žádost prodávajícího.

V případě neuhrazení provize nebo nedodržení termínu platby je provozovatel oprávněn zrušit účet uživatele, odstranit jeho zboží z nabídky, nepovolit opětovnou registraci na serveru Obyčej a vymáhat dlužnou částku soudní cestou včetně veškerého příslušenství. Provozovatel je také oprávněn jakoukoliv pohledávku postoupit další osobě. Akceptací této smlouvy uděluje dlužník (prodávající) s tímto postoupením souhlas.

V případě sporu mezi prodávajícím a kupujícím může provozovatel vyvinout potřebnou snahu za účelem smírného vyřešení sporu.
Na takovýto zásah však nemá prodávající, ani kupující právní nárok. Sporem také není založen nárok na vrácení či prominutí zaplacení provize.

Výše provize činí 8 % z prodejní ceny zboží.

VII. Komunitní část serveru

Je zakázáno uveřejňování přímých osobních údajů, které by byly způsobilé identifikovat konkrétního uživatele a následně umožňovaly jej kontaktovat bez přispění serveru Obyčej (adresa, telefonní číslo, web, e-mail, odkazy na facebook či jiné sociální sítě, fotogalerie apod.) v popise zboží, komentářích, diskusích, vnitřní poštou a v dalších komunitních prvcích serveru nebo vybízet či záměrně umožňovat jejich dohledání. Výjimkou z tohoto pravidla je uveřejnění jména a příjmení autora případně jeho umělecké jméno.

Prodávající ani kupující nesmí na serveru Obyčej vyvíjet jakoukoliv reklamní činnost vyjma podpory serveru Obyčej a vlastních nabídek zde uveřejněných. Je zakázáno vyvíjet aktivitu spočívající v odesílání nevyžádané pošty (spam), tj. např. zasílat opakované či hromadné reklamní nebo obtěžující informace vnitřní poštou, umisťovat opakované či hromadné reklamní nebo obtěžující informace v diskusích nebo komentářích.

Je zakázáno jednat takovým způsobem, který by mohl být označen za nekalou soutěž (např. registrace uživatelského jména, které by mohlo případnou záměnou poškodit původního prodávajícího, komunikovat či nabízet zboží s cílem zaměnit identitu prodávajícího či zboží apod.).

VIII. Zvláštní zákazy

Je zakázáno přeprodávat zboží od jiných tvůrců. Stejně tak je zakázáno nabízet služby (např. renovace nábytku).

Uživatelé jsou povinni respektovat práva z duševního vlastnictví, například práva autorská, k ochranným známkám, apod.

Je-li k prodeji určitého zboží potřeba zvláštního oprávnění, smí je na serveru Obyčej prodávat pouze držitel tohoto oprávnění a tuto skutečnost je povinen uvést v popisku zboží. Neuvedení těchto informací může vést až k vyřazení zboží z nabídky.

Prodávající nesmí nabízet stejné zboží pod více katalogovými čísly (prodává-li více kusů zboží, použije políčko "počet kusů").

Titul zboží ani popis předmětu nesmí obsahovat elementy HTML, JavaScriptu, PHP a dalších programovacích jazyků se záměrem ovlivnit obsah nebo prodejnost zboží, či jinak poškodit či ohrozit funkčnost serveru. Stejně tak se uživatelům zakazuje jakkoliv ovlivňovat technickou funkčnost serveru Obyčej, a to jak zásahem do jeho zdrojového kódu, tak zneužíváním případných nedokonalostí systému.

Titul i popis zboží musí plně odrážet povahu a označení prodávaného zboží a nesmí být záměrně modifikován za účelem manipulace s výsledky vyhledávání.

Pokud prodávající vystavuje jakkoliv upravenou, pozměněnou či zcela uměle vytvořenou fotografii, kresbu, či jiné znázornění zboží, je povinen na tuto skutečnost u fotografie upozornit (např. titulkem fotografie je retušovaná, ilustrační snímek apod.)

Prodávající a kupující si nesmí žádným způsobem (a to ani mimo server Obyčej) vyměňovat údaje, podle kterých by bylo možno identifikovat konkrétní osobu, či se dokonce vzájemně kontaktovat. Prodávající nesmí jakkoliv (vnitřní poštou, e-mailem, diskusí) komunikovat se zákazníky Obyčeje o možnosti prodeje mimo Obyčej (odkaz na vlastní e-shop, návod jak vyhledat vlastní e-shop, případně výměna kontaktních údajů) ani o možnosti výměny zboží bez řádného zakoupení přes systém Obyčej.

Při zveřejňování nabídky zboží je prodávající povinen dodržovat tuto smlouvu, zaměření serveru, platné a účinné právní předpisy, dobré mravy a zásady poctivého obchodního styku. Je zakázáno nabízet zboží, ke kterému nemá prodávající výlučné a ničím neomezené vlastnické právo (nezatížené např. zástavním právem, zadržovacím právem či věcným břemenem).

Grafická podoba serveru, jeho funkční schéma i vytvořené databáze jsou výlučným duševním vlastnictvím provozovatele. Nikdo není oprávněn tyto jakkoliv duplikovat, napodobovat či parodovat, a to pro jakýkoliv účel. Porušení tohoto zákazu může vést k vyvození soukromoprávní i trestněprávní odpovědnosti porušující osoby.

IX. Ochrana osobních údajů

Registrací na serveru Obyčej uživatel potvrzuje pravdivost jím poskytnutých osobních údajů, které jsou provozovateli poskytnuty dobrovolně za účelem plnění této smlouvy. Provozovatel chrání veškeré osobní údaje zaslané při registraci uživatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a je oprávněn je poskytnout jinému uživateli pouze za níže uvedených podmínek. Osobní údaje jsou provozovatelem shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Uživatel dává provozovateli souhlas ke shromažďování a zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely plnění této smlouvy, a to až do doby odvolání svého souhlasu písemným oznámením na adresu sídla provozovatele uvedenou výše; v případě odvolání souhlasu má provozovatel právo zrušit účet uživatele. Osobní údaje zpracovává výhradně provozovatel.
Uživatel má právo přístupu k osobním údajům, právo na informace o zpracování osobních údajů, zejména právo žádat provozovatele nebo jím určeného zpracovatele osobních údajů o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Svá práva může uplatnit písemnou žádostí na adresu provozovatele.
Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou poskytnuty druhé smluvní straně (kupujícímu či prodávajícímu) za účelem uzavření kupní smlouvy, řádného a včasného plnění z ní, ale také pro případ reklamace zboží, stížnosti na nedodané zboží a v případech stanovených zákonem. Těmito osobnímu údaji se rozumí jméno a příjmení, obchodní firma, název, číslo účtu a místo trvalého či přechodného pobytu či sídlo.

Uživatel je oprávněn takto poskytnutých údajů užít pouze za účelem, pro který mu byly poskytnuty. Uživatel nesmí osobní údaje jiných uživatelů žádným jiným způsobem využívat či zpracovávat.

X. Fotografie zboží

Vložením fotografií dává prodávající provozovateli práva a souhlas k užití fotografií vloženého zboží k propagačním účelům serveru Obyčej a to za účelem popularizace serveru. Za tímto účelem mohou být fotografie poskytnuty i třetím osobám, přičemž provozovatel zajistí, aby fotografie byly označeny takovým způsobem, ze kterého bude patrna provázanost se serverem Obyčej.

Provozovatel se zavazuje, že fotografie uživatelů nepoužije k jiným účelům, než je popularizace či propagace serveru a že ve stejném duchu bude jednat i s třetími stranami.

XI. Závěr

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě smlouvu s uživateli i bez udání důvodu (například při nezaplacení provize, při nekomunikaci s provozovatelem či při porušování této smlouvy).

V neupravených otázkách se řídí vztahy mezi prodávajícím, kupujícím i provozovatelem právním řádem ČR. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, jakož i této smlouvy, a to na základě předchozího upozornění.

Provozovatel nijak nezaručuje udržování a uchovávání všech dat uživatelů, nepřetržitost a trvalou kontinuitu provozu.
V případě podezření z porušování právních předpisů ze strany provozovatele jsou prodávající i kupující oprávněni obrátit se na orgán státní kontroly a dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce. Veškeré potřebné informace jsou dostupné na adrese www.coi.cz. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Provozovatel i uživatel jsou oprávněni smlouvu vypovědět kdykoliv, a to bez udání důvodu. Výpověď je možno provést písemným oznámením zaslaným druhé smluvní straně poštou, přičemž neprodleně po účinnosti výpovědi bude Uživateli zrušen účet na serveru Obyčej. Uživatel může smlouvu vypovědět také zrušením účtu přímo prostřednictvím internetových stránek serveru Obyčej, přičemž smlouva v takovém případě zaniká okamžikem zrušení účtu. Smlouva dále zaniká také zrušením účtu uživatele provozovatelem v souladu s touto smlouvou. Výpověď této smlouvy je vždy účinná doručením druhé smluvní straně (bez výpovědní doby).GDPR – Zpracování osobních údajů

 

Záleží nám na tom, abyste se na Obyčeji cítili bezpečně, a tak ostražitě chráníme vaše osobní údaje. Tento dokument slouží k tomu, abyste byli plně informováni o tom, jak s vašimi citlivými údaji, které přes web Obyčej.cz získáme, zacházíme.

Společnost Obyčej, s.r.o., IČO: 02996430 pro poskytování svých služeb musí zpracovávat osobní údaje.

Podmínky ochrany osobních údajů

OBECNÁ USTANOVENÍ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) jmenovala společnost Obyčej, s.r.o. IČO: 02996430 se sídlem Ořechov, Jeřábkova 641/9, PSČ 664 44 tuto osobu:

Martina Fridrichová (dále jen „správce”)
Tikovická 11, 664 44 Ořechov

Kontaktní údaje správce jsou martina.orechova@gmail.com a telefonní číslo 724 924 473.


INFORMACE O ÚDAJÍCH, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Údaje, které nám poskytli uživatelé primárně při registraci. Tím se rozumí zejména e-mailovou adresu, jméno a příjmení, adresu a platební údaje, IP adresa registrace.

Údaje získané prostřednictvím cookies, k čemuž si zákazník sám na svém prohlížeči zvolí, nebo nezvolí souhlas.

Údaje získané prostřednictvím sociálních sítí. Těmi se rozumí Facebook a Instagram, jimiž se rozumí informace, které si uživatel nastavil na svém profilu (tím je  myšleno jméno, příjmení, profilový obrázek, jiné fotografie, pohlaví, věk a další informace).  

 

ZA JAKÝM ÚČELEM ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Kupní smlouva

Osobní údaje zpracováváme za účelem zprostředkování uzavření kupní smlouvy a právním základem takového zpracování je tedy plnění kupní smlouvy.

Doba uložení údajů je minimálně 10 let podle daňového zákona.

E-mailová komunikace

Za účelem poskytování novinek na Obyčeji používáme především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný a můžete ho kdykoliv zrušit.  


VAŠE PRÁVA NA VYMAZÁNÍ NEBO ÚPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že budete chtít jakkoliv upravit nebo vymazat vaše osobní údaje (což se týká jak zrušení účtu prodávajícího, tak nakupujícího), požádejte nás o to e-mailem na adrese poslipostu@obycej.cz a my je neprodleně upravíme nebo smažeme.

Můžete také kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů (například prostřednictvím e-mailu).

Kromě toho máte také právo na poskytnutí informací o vašich osobních údajích a stejně tak o jejich zpracování.


KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

·         poskytovatel služeb emailingu společnost Rocket Science Group (známá pod názvem MailChimp) se sídlem 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Spojené státy americké jako zpracovatel.

·         Webhosting a e-mailová služba INTERNET CZ, a.s., Ktiš 2, 384 03 Ktiš

·         Společnost Martin Enderle - 1media, Hoblíkova 573/35, 613 00 Brno

·         Google LLC, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké - anonymní statistika přístupů Google Analytics a služba reCaptcha         

·         dodavatelé, pojišťovny, externí právní zastoupení, jiné orgány v spotřebitelském řízení, přepravní společnosti, účetní společnost

·         případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době naše společnost nevyužívá

·         případně orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři, pokud je to nezbytné pro splnění naší zákonné povinnosti

ÚČINNOST

Tato pravidla jsou účinná od 1. 5. 2018.